سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رسول تاتلی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
عباس هاشمی منش – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
علیرضا طلایی – استاد و مربی گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدعلی عسکری – استاد و مربی گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین ازمایش اثر سیستم تربیت بر رشد عملکرد و کیفیت محصول ارزیابی شد این ازمایش در سال 1387 در مرکز تحقیقات گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت. ازمایش روی درختان گلاب کهنز، دلباراستیوال، استارکینگ، پرایم رز و فوجی که برروی پایه های M9پیوند شده اند در قالب طرح بلوک کامل تصادفی CRBD با 5 تیمار و 4 تکرار انجام گرفت. فاصله درختان روی ردیف 1/5 متر است در حالیکه فاصله بین دو ردیف برابر 4 متر است درختان به شکل Y تربیت شدند. نتایج نشان داد که ارقام مختلف از نظر رشد رویشی با یکدیگر اختلاف معنی دار داشتند. براساس داده های مقایسه میانگین ارقام فوجی و استارکینگ به ترتیب از بیشترین و کمترین رشد رویشی برخوردار بودند.