سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صمیرا احمدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عیسی ارجی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
مصطفی مصطفوی – استاد پژوهش دانشکده کشاورزی

چکیده:

با توجه به نوپا بودن کشت زیتون درمناطق گرم و نیمه گرم استان کرمانشاه بررسی فیزیولوژی گلدهی ارقام زیتون کشت شده می تواند در تعیین نوع رقم مناسب منطقه اهمیت زیادی داشته باشد لذا آزمایشی با دو رقم غالب به نامهای زرد و روغنی در چهار منطقه گیلان غرب، قصر شیرین، جوانمیری و ایستگاه تحقیقات دالاهو در طی سالهای 1386 به انجام رسید. در هر منطقه یک باغ و در هر باغ تعداد 15 درخت از هر رقم به عنوان سه تکرار 5 تایی تعیین گردید که در هر منطقه 30 اصله و در کل مناطق 120 اصله درخت مورد ارزیابی قرارگرفت. طرح آماری کاملا تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد که درختان دو رقم تفاوت معنی داری از لحاظ خصوصیات فنولوژیکی دارند.