سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن ابراهیمی – استادیار دانشگاه بوعلی سینای همدان
محمود ال مراد جبدرقی –

چکیده:

افزایش تقاضای انرژی در دهه های اخیر چشمگیر بوده و افزایش شهرنشینی نیز منجر به رشد مصرف ان شده است ما دراین مطالعه به دنبال بررسی تاثیر شهرنشینی و رشد تولید ناخالص ملی بدون نفت به قیمت جاری به عنوان متغیر های تاثیرگذار بررشد تقاضای مصرف انرژی می باشیم ازمدل ARDL در بازه زمانی 1346 تا 1384 برای ایران درجهت تخمین مدل استفاده شده است نتایج ای مطالعه نشان دهنده آن است که ارتباط مثبت و معنی دار بین شهرنشینی و مصرف انرژی کل در بلندمدت وجود دارد اما در کوتاه مدت این رابطه مشاهده نشد همچنین رابطه بین افزایش تولیدات ملی با مصرف انرژی دربلندمدت بی معنی اما در کوتاه مدت معنی دار به دست آمد. بنابراین توصیه میشود که به رشد مصرف انرژی به عنوان یکی از اثرات شهرنشینی توجه نموده و سیاستگذاری های لازم درجهت تامین انرژی یا کنترل شهرنشینی صورت پذیرد.