سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الناز فرج زاده معماری تبریزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ملکان
مهرداد یارنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
وحید احمدزاده – عضو باشگاه پژوهشگران جوان تبریز و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
نیما نوبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

بر اساس چند تحقیق انجام پرفته شوری باعث افزایش درصد اسانس در گیاهان دارویی می گردد. لذا به دلیل اینکه شوری باعث افزایش درصد اسانس می گردد در این آزمایش شوری به همراه جیبرلین که می تواند باعث افزایش رشد گردد تا امکان تداخل مثبت این دو عامل در عملکرد اسانس گیاه دارویی رازیانه مورد برسی قرار گیرد. این آزمایش در سال 1387 در شرایط گلخانه ای به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی انجام پذیرفت. فاکتورها عبارت از شوری و هورمون جیبرلین بودند. فاکتور جیبرلین در دو سطح شامل عدم مصرف و مصرف اکسین و فاکتور شوری شامل چهار سطح شوری 0، 2، 4 و 6 دسی زیمنس بر متر بودند. برای استخراج اسانس نمونه های گیاهی از روش تقزیر با اب و دستگاه کلونجر استفاده شد. کلیه تجزیه های آماری و مقایسه میانگین ها با استفاده از یک نرم افزار مناسب بر اساس مدل آماری طرح آزمایشی مورد استفاده انجامشد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که شوری باعث کاهش وزن هزار دانه و عملکرد دانه در رازیانه می گردد. هر چند که در غلظت های پایین شوری تاثیر معنی داری نداشت. اما همچون آزمایشات قبل مشاهده گردید که شوری باعث افزایش درصد اسانس در رازیانه می گردد. اما کاربرد جیبرلین با وجودی که در سطح شاهد تاثیر معنی داری را روی هریک از صفات بررسی شده از جمله رشد و عملکرد اسانس نداشت، ولی در شرایط شوری باعث افزایش رشد و عملکرد گردید. به طوری که جیبرلین باعث افزایش وزن خشک گیاه و عملکرد دانه تحت شرایط شوری گردید ولی روی وزن هزار دانه تاثیری نگذاشت.همچنین جیبرلین درصد اسانس گیاه دارویی رازیانه تحت شرایط شوری نسبت به شرایط عدم مصرف جیبرلین کاهش داد اما همچنان تحت شرایط شوری نسبت به سطح 0 شوری در سطح بالاتری قرار داشت. در کل نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داد که جیبرلین همراه با شوری باعث افزایشعملکرد اسانس در رازیانه نسبت به شرایط شاهد گردید.