سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا زارعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – دانشکده عمران
شهاب ربانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – دانشکده عمران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی اثر بازشوها بر روی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی بتنی پرداخته شده است. پارامترهای متنوعی نظیر نسبت ابعادی دیوار، المانهای مرزی، نوع بارگزاری، مقدار و توزیع آرماتورها بر روی رفتار دیوارهای برشی دارای بازشو موثر می باشد. پارامتر دیگری که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، ولی تاثیر قابل توجهی به روی دفتار دیوار دارد، وجودد بازشوهای منظم و نامنظم همچنین تقارن یا عدم تقارن بازشوها در دیوار برشی می باشد. با افزایش ابعاد بازشوها، دیوار به صورت قابی با تعدادی تیر و ستون درمی آید که با توزیع مناسب بازشو، می توان رفتار دیوارهای برشی را در حد مناسبی کنترل نمود. در این مقاله همچنین به تاثیر تقارن بازشوها و نیز عدم تقارن بازشوها در دیوارهای برشی بتن آرمه پرداخت شده است. دیوارهای برشی مورد مطالعه در این مقاله تحت آنالیز استاتیکی فزاینده غیرخطی (Pushover) قرار گرفته و ضریب ایمنی متناظر با هر دیوار متناسب با نوع بازشو به دست آمده است.