سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه روف فرد – دانشجوی دکترای علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
رضا امیدبیگی – استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
سودابه مفاخری – دانشجویان دکترای علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور ارزیابی خاصیت آللوپاتی گیاه سنبل ختایی (Angelica archangelica L.) مطالعات آزمایشگاهی بر روی بذرهای شاهی (Lepidium sativum)و تربچه (Raphanus sativus L.) انجام شد. عصاره های آبی پیکر رویشی گیاه سنبل ختایی در غلظت های مختلف تهیه گردیده و سپس تاثیر آنها بر درصد و سرعت جوانه زنی بذرهای شاهی و تربچه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره استعمال شده، به طور معن یداری درصد و سرعت جوانه زنی کاهش و درصد ممانعت از جوانه زنی افزایش یافت. در بذور شاهی، کمترین درصد و سرعت جوانه زنی متعلق به تیمارهای عصاره 50 درصد، عصاره 70 درصد و تیمار محلول اصلی بود. تیمار عصاره 70 درصد ونیز تیمار محلول اصلی موجب کمترین درصد جوانه زنی در بذرهای تربچه گردید. در بذرهای تربچه کمترین سرعت جوانه زنی نیز مربوط به تیمارهای عصاره 50 درصد، عصاره 70 درصد و محلول اصلی بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان می دهد که عصاره آبی سنبل ختایی قابلیت کنترل برخی علف های هرز را خواهد داشت و می تواند نتایج امیدوارکننده ای را در راستای کشاورزی ارگانیک بدنبال داشته باشد.