سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امنه کریم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی
زینب جعفریان جلودار – استادیار گروه مرتع داری دانشکده منابع طبیعی ساری
جمشید قربانی – استادیار گروه مرتع داری دانشگاه ساری
محمد اکبرزاده – عضو هیئت علمی مرکزعلوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

از انجایی که منابع آب موجوددر خاک و عوامل اقلیمی یک منطقه بر پوشش گیاهی بسیار تاثیر گذار هستند و با توجه به روند تغییر اقلیم و کاهش منابع آب در سطح دنیا که مهمترین عامل حفاظت کننده از آب و خاک یعنی پوشش گیاهی را در خطر قرار داده است انجام پژوهشهایی جهت روشن شدن عواقب نگران کننده این تغییرات ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق ۱۵ فاکتور اقلیمی شامل متوسط بارندگی سالانه و فصلی بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان متوسط دمای سالانه و فصلی بهار تابستان پاییز و زمستان و درصد رطوبت نسبی سالانه و فصلی بهار تابستان پاییز و زمستان و نیز یک عامل خاکی درصد رطوبت اشباع خاک در نظر گرفته شد با ترسیم نمودار میله ای یک دوره اماری ۱۵ ساله انتخاب و داده های ناقص برخی از سالها با روش نسبت نرمال بازسازی گردید. از امار ۸ ایستگاه مجاور منطقه استفاده شد نمونه برداری از پوشش منطقه در فصل رویشی انجامو نقاط توسط GPS مختصات نقاط نمونه ثبت شد و نقشه نقاط نمونه برداری از نرم افزار GIS ایجادگردید.