سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی حیدری فارسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

شهرمهمترین عرصه زیست اجتماعی انسان و بزرگترین سلول تمدنی است و مطالعه تأثیر و تأثر این عرصه جایگاه ویژه ای دارد .با نگاهی گذرا به سیما و بافت کالبدی شهرهای ایران از گذشته تا به امروز متوجه میشویم بسیاری از عناصر و اجزایی که نقش عمده ای در عملکرد و حیات شهرهای اسلامی ایفا کرده اند دردوره معاصر کمرنگ وبصورت محدود استفاده میشوند.امروزه مسئله مهم این است که، چه دلایلی باعث شده معماری و شهرسازی کنونی از بسیاری از سنت های اسلامی ارزشمند غافل شود و شهرها جلوه ای آشفته و تأثیرپذیر از شاخصه های غربی به خود بگیرند؟یکی از عوامل مهم در این تفاوت تغییر نظام شبکه ای شهر اسلامی،که اجزای آن در مجموعه ای پیوسته فعالیت میکردند،به نظام درختی و گسسته شهرسازی مدرن است.در این مقاله با استفاده از روشهای تحقیق توصیفی– تحلیلی و کتابخانه ای،ضمن بررسی عوامل شکل دهنده شهر اسلامی و تحلیل نظام عملکردی عناصر آن،به مقایسه آن با شهرسازی معاصر و یافتن بخشهای تأثیر پذیرفته از شهر اسلامی در این سیستم پرداخته میشود و در نهایت راهکارهایی برای حفظ و بکارگیری عوامل و رویکردهای ارزشمند شهر اسلامی مانند الزامات اجتماعی،سیاسی،محرمیت و همسایگی ها، در نظام شهرسازی مدرن،با پوسته ای نو و ظاهری امروزی ارائه شده است