سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرید مرادی نژآد – دانشکده کشاروزی و تغذیه ویت کمپس دانشگاه ادلاید

چکیده:

در این مطالعه تاثیر برخی از مهمترین عوامل پیش از برداشت شامل تاریخ برداشت در طی سال و موقعیت دسته میوه برروی خوشه و تیمارهای رسیدگی شامل غلظت و مدت گازدهی با اتیلن و دمای انبار رسیدگی بر کیفیت و عمر نگهداری قفسه ای میوه موز تیمار شده با 1-MCP مورد بررسی قرار گرفتند. 1-MCP در غلظت 300nL L-1 موجب افزایش معنی دار عمر قفسه ای در تمام سال در مقایسه با شاهد شد بجز در ماه مارس تابستان که غلظت بالاتری 3000nL L-1 نیاز بود میوه های تیمارشده با 1-MCP تا 19% استحکام بیشتری از شاهد در طی سال داشتند و بعلاوه سطوح پایین تری از اتلاف وزن میوه و شاخص بی رنگی بدون در نظر گرفتن زمان برداشت در آنها مشاهده شد . 1-MCP موجب بهبود کیفیت و عمر نگهداری میوه های برداشت شده از بخش بالای خوشه در تمام سال شد اما در میوه های پایین خوشه در سراسر سال همواره چنین نبود.