سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ساسان علی نیائی فرد – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عبدالحسین رضایی نژاد – هیئت علمی دانشگاه لرستان
مریم سیفی کلهر – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی
مسیب دالوند – کارشناس صنایع چوب

چکیده:

به منظور تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیکبر روی گیاه دارویی نعناع فلفلی تحت شرایط غلظت های سمی بور آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. تیمارهای مورد استفاده در این آمزایش اسید سالیسیک در سه غلظت 0، 0/1 و 0/2 میلی مولار و بور در سه غلظت 0، 2 و 4 میلی مولار بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که تیمار با غلظت 0/1 میلی مولار اسید سالیسیک صفاتی مثل وزن تر کل، وزن خشک کل، حجم ریشه و سطح برگ بالاتری نسبت به بقیه تیمارها داشت. از طرفی بالا رفتن غلظت بور به حد سمی تاثیر منفی روی این صفات رویشی داشت. صفات فیزویولوژیکی مربوط به فتوسنتز خالص، تعرق، کلروفیل و مقدار آب نسبی بافت برگی در غلظت 0/1 میلی مولار اسید سالیسیک بالاترین مقدار را داشته و با کاهش غلظت اسید سالیسیک مقادیر آنها نیز کاسته شده است. در این مورد نیز با بالا رفتن غلظت بور این صفات به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفته اند. در مورد هدایت روزنه ای اختلافی بین تیمارها مشاهده نشد. با توجه به این نتایج می توان غلظت 0/1 میلی مولار اسید سالیسیک را برای گیاه نعناع فلفلی در شرایط سمیت بور به کار برد.