سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیانوش حق نما – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و کنترل علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی
ابوالفضل فرجی – اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان
لیلا علیمرادی – دانشکده کشاورزی واحد دانشگاه آزاد مشهد
عبدالعزیز حقیقی – اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان

چکیده:

نظر به نقش تعیین کننده محصولات کشاورزی در تامین امنیت ملی و اجتماعی، توسعه کشت منابع گیاهی جدید هدف از این بررسی تاثیر فاصله ردیف ( 40 و 60 سانتی متر) با  تواند گام موثری در کاهش واردات و خروج ارز از کشور باشد  می تراکم ثابت بر پارامترهای کمی و کیفی کنجد است. بدین منظور در سال 1388 در شهرستان رامیان واقع در استان گلستان به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار 20 تیمار به اجرا درآمد. نتایج بررسیبیانگر اثر افزایشی فاصله ردیف 40 سانتی متری نسبت به 60 سانتی متری بر شاخص های ارتفاع نهایی و شاخص سطح برگ کنجد به ترتیب به مقدار 6 و 11 درصد می باشد؛ اما شاخص های قطر ساقه اصلی، تعداد شاخه فرعی، تعداد کپسول در بوته شاخص برداشت و درصد روغن در فاصله ردیف 60 سانتی متری نسبت به 40 سانتی متر به ترتیب 12 ، 13/5 ، 28 و 11/5 و 6/5 درصد افزایش یافت. میانگین عملکرد دانه کنجد در تیمارهای فاصله ردیف 40 و 60 سانتی متر به ترتیب 683 و 762 کیلوگرم در هکتار بود که 10 درصد افزایش عملکرد را نشان میدهد. تعداد دانه در کپسول و وزن خشک نه ایی کنجد در زمان رسیدگی فیزیولوژیک در فواصل ردیفی 40 و 60 سانتی متری تفاوت معنی داری نشان نداد