سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا یوسفی – دانشجو مهندسی معماری دانشگاه پیام نور واحد رشت
فاطمه حمزه – دانشجو مهندسی معماری دانشگاه پیام نور واحد رشت
زهرا بیدریغ مهر – عضو هیئت علمی گروه هنر و معماری دانشگاه پیام نور واحد رشت

چکیده:

طراحی داخلی به معنای برنامه ریزی و چیدمان فضاهای داخلی ساختمان است. این فضاهای فیزیکی نیاز ابتدایی ما را به سرپناه و امنیت رفع نموده، فعالیت ها را سازمان دهی کرده، بر شکل آنها اثر گذاشته و به پرورش آرزوها، بیان ایده های هماهنگ با فعالیت ها و رفتار و شخصیت ما می پردازند.از این رو، هدف معماری داخلی بهبود عملکردی، تقویت زیبایی شناختی و افزایش کیفیت روان شناسانه ی زندگی در فضاهای داخلی است. با در نظر گرفتن اهمیت معنایی و زیباییشناسی معماری ایرانی – اسلامی و مردم واری آن؛ استفاده از این شیوه و در نظر گرفتن نکات و قواعد معماری و مردمشناسی آن در فرمدهی به فضاهای درونی خانه، میتواند اقدامی ارزنده در حفظ قداست و ارزشهای موجود در مسکن ایرانی باشد و با توجه به شرایط اجتماعی پیچیدهی حال، توجه به اهمیت فرهنگ به صورت یک مساله ضروری به نظر میرسد. هر بنایی به عنوان جزئی از فرهنگ وظیفه عینیت بخشیدن یک اندیشه ذهنی را از طریق فرم ظاهری خود دارد.البته توجه به این نکته نیز حائز اهمیت میباشد که نقش فرهنگ در شکل گیری تمام فضاهای معماری یکسان نبوده بلکه در سازمانیابی فضاهای فرهنگی، آئینی و عمومی بیشتر نمایانگر است. از این رو مقاله حاضر با هدف توجه به تاثیر فرهنگ در فضاهای داخلی معماری ایرانی – اسلامی در دوازده بخش با عناوینذیل گردآوری شده است: بخش اول به بررسی فرهنگ میپردازد و بخش دوم تفاوت فرهنگ با تمدن را مشخص نموده و در بخش سوم اهمیتفرهنگ تبیین شده و بخش چهارم به عوامل موثر بر فرهنگ اختصاص دارد.در بخش پنج این مقاله نقش فرهنگ در ابعاد مختلف زندگی بررسی گردیده و بخش ششم به بررسی رابطهی فرهنگ و معماری میپردازد. بعد از تمامی این مراحل،در بخش هفتم به شناخت معماری پرداخته و در بخش هشت معماری داخلی را بیان نموده و در بخش بعدی عوامل موثر بر آن گفته شده.و نهایتا بخشهای ده و یازده و دوازده این نوشتار ویژگیهای معماری اسلامی، ویژگی های بناهای ایرانی و فضاهای داخلی بناهای اسلامی پایانبخش مقاله حاضر هستند.