سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صاحبعلی بلندنظر – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
جواد پارسا – کارشناس ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثر سه گونه قارچ میکوریز بر روی عملکرد و صفات کیفی پیاز خوراکی رقم آذرشهر آزمایشی با چهارتیمار در چهار تکرار به صورت گلدانی اجرا شد. به همین جهت نشاهای تلقیح شده پیاز خوراکی با سه گونه قارچ میکوریز G. etunicatum وG.intraradies. Glomus versiforme به همراه شاهد بدون میکوریز به تعداد سه بوته در گلدان 7 کیلویی کاشته شد. نتایج نشان داد که میکوریزی شدن تمام صفات را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار داد. گیاهان میکوریزی در مقایسه با شاهد بدون میکوریز از عملکرد ووزن خشک پیاز بالاتری برخوردار بودند. در بین قارچ های میکوریز G.versiforme نسبت به بقیه کارامد تر بود . از لحاظ درصد ماده خشک پیاز، پیازهای تلقیح شده با G.intraradies 14/25% از سایر تیمارها برتر بود در حالیکه در بین بقیه تیمار اختلاف معنی داری مشاهده نشد.