سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اکبر احمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و کارمند اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
محمدحسن جنانی – استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین اخذ مالیات عوارض آلایندگی و جلوگیری از تخریب محیط زیست توسط شرکت های آلاینده بورسی رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟ آیا بین اخذ مالیات عوارض آلایندگی و جلوگیری از تخریب محیط زیست توسط شرکت های آلاینده غیر بورسی رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟برای انجام این پژوهش ابتدا اطلاعات مربوط به ادبیات و بخش تئوریک پژوهش با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، اطلاعات 043 شرکت طی سالهای 8011 تا 8031 استفاده شده است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و اطلاعات مورد نیاز از دفاتر سازمان امور مالیاتی ، استخراج و درصفحه گسترده excel طبقه بندی شدند. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار spss با توجه به نرمال بودن داده ها که با استفاده از آزمون k-s مشخص شد به کمک آمارهای توصیفی و استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اخذ مالیات عوارض آلایندگی در شرکت های آلاینده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با جلوگیری از تخریب محیط زیست رابطه ی معنی داری دارد،این در حالی است که اخذ مالیات عوارض آلایندگی در شرکت های آلاینده ای که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته نشده اند با جلوگیری از تخریب محیط زیست رابطه ی معنی داری ندارد.