سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نسرین طاهری شیوا – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گبلان
عبدالله حاتم زاده – دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
داوود بخشی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
محمود قاسم نژاد – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر سنتز رنگیزهآنتوسیانین در گل سوسن شرقی رقم سوربون و ارتباط آن با کیفیت و ماندگاری گل ها, دو غلظت 0/2 و 0/4 میلی مولار هورمون در سه مرحله از نمو گل آذین (مرحله ظهور غنچه گل, 3 تا 5 سانتی متری شدن گلچه ها و 2 تا 3 روز قبل از برداشت) به طور جداگانه بر روی گیاهان محلول پاشی شد. نتایج نشان داد که محلول پاشی گیاهان در مرحله سوم نمو گل, باعث افزایش معنی دار میزان آنتوسیانین گل ها, طول عمر گل, مواد جامد محلول, وزن تازه شاخه گل بریده و خاصیت آنتی اکسیدان می گردد. تفاوت معنی داری بین دو غلظت مورد استفاده دیده نشد. در مجموع محلول پاشی گل های سوسن 2 تا 3 روز قبل از برداشت باعث بهبود رنگ گل و افزایش ماندگاری و کیفیت آنها گردید.