سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اعظم یوسفی – دانش آموخته گروه گیاهپزشکی دانشگاه زابل
شهدید اخوان – بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
محمودرضا کریمی شهری – بخش تحقیقات گیاهپزشکی مشهد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

یکی از عوارض مهم فیزیولوژیکی سیب رقم برابرن، قهوه ای شدن بافت میوه (BBD) می باشد. این اختلال به صورت لکه های قهوه ای رنگ همراه حفره های ایجاد شده در پریکارپ مشاهده می شود که این نوع عارضه را از سایر اختلالات فیزویولوژیکی اندوکاپ میوه مانند قهوه ای شدن تخمدان Brown core و یا Brown heart کاملا مجزا می کند. طبق گزارشات مکتوب این عارضا بیشتر در طی انبار مانی بروز می نماید. در صورتی که علائم آن در طول سه سال در شرایط باغ رویشی مشاهده گردید. علائم این اختلال به ویژه بر روی پوست میوه به صورت تغییر رنگ قسمتی از بات پوست میوه که نهایتا به رنگ قهوه ای شدن در می آید کاملا مشهود بود. عارضه BBD در صورت برداشت دیر میوه شدت یافته و میزان قابل توجهی از میوه ها ریزش یافته و قابلیت انبار مانی را ندارند. این آزمایش به منظور تعیین بهترین زمان برداشت و بررسی ارتباط وقوع عارضه BBD با آن انجام پذیرفت و شاخص های رسیدگی شامل( تعداد روز از تمام گل تا برداشت، مجموع واحدهای حرارتی ، سفتی بافت، شاخص نشاسته و …) اندازه گیری شدند. بهترین زمان برداشت برای این رقم در مشهد در سالهای آزمایش (1385-1383) از زمان تمام گل تا برداشت بین 154-166 روز متغیر بود. مجموع واحدهای حرارتی اندازه گیری شده در طی این سالها روند افزایشی از 1819 تا 1983 درجه- روز نشان داد و مشخص گردید که با افزایش درجه – روز رشدهای تجمعی در سه سال( مجموع کل درجه روزهای رشد تا مناسبترین برداشت) میزان عارضه به طور معنی داری کاهش می یابد یا به عبارت دیگر هر چه میانگین درجه-روز رشد کسب شده در طی دوره زمانی مشخص بیشتر باشد، میزان ابتلا به BBD کمتر و میزان همبستگی بین درجه- روز رشد و میزان ابتلا به BBD معکوس می باشد.