سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی عقیقی شاهوردی کندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
فریده عباسی شاهمرسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
سارا صنایعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

امروزه با توجه به مشکلاتی که مصرف بیرویه کودهای شیمیایی به وجود آورده است، استفاده از کودهای بیولوژیک درکشاورزی اهمیت فراوانی یافته است. به همین منظور آزمایشی در سال زراعی 1389 در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از ارقام گلرنگ (سینا و گلدشت) و تیمارهای تلقیح بذور با باکتریهای محرک رشد (شامل ازتوباکتر لیپوفروم استرینOF آزوسپریلیوم سویه کروکوکوم استرین 5 و مخلوط این دو محرک)، همچنین تلقیح بذور با عصاره جلبک دریایی Ascophyllum nodosum )بانامتجاری دالجین). نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی تلقیح بذور با ازتوباکتر، آزوسپریلیوم، مخلوط ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و عصاره جلبک دریایی (دالجین) بر روی صفات وزن گیاهچه، تعداد برگ در بوته، وزن تر برگهای بوته، وزن تر ساقه، وزن خشک برگ و ساقه، ارتفاع بوته، میزان کلروفیل برگ در مرحله گلدهی، تعداد دانه در طبق و وزن دانه در طبق معنیدار در سطح احتمال 5 درصد یا 1 درصد میباشد. اثر اصلی رقم و اثر متقابل رقم در تیمار در صفات گفته شده در بالا، غیر معنیدار بدست آمد. جدول مقایسه میانگین نیز نشان داد با توجه به اینکه در بین دو رقم سینا و گلدشت اختلاف معنیداری بدست نیامد ولی رقم گلدشت، در بعضی از صفات مورد اندازهگیری شده مثلا در تعداد دانه و وزن دانه در طبق دارای برتری عددی میباشد در بین تیمارهای اعمال شده نیز تیمار مخلوط ازتوباکتر و آزوسپریلیوم در صفات وزن گیاهچه، وزن تر برگ، وزن تر ساقه، وزن خشک برگ، ارتفاعبوته، میزان کلروفیل و وزن دانه در طبق در گروه برترa قرار گرفت و در صفات دیگر نیز در گروه برتر مشترک با سایر تیمارها قرار گرفت.