سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد بنی جمالی – عضو هیات علمی ایستگاه ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی(محلات)
بهزاد ادریسی – عضو هیات علمی ایستگاه ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی(محلات)

چکیده:

به منظو ر مطالعه تاثیر محلول پاشی منابع و مقادیر مختلف کلسیم و آلفا نفتالین استیک اسید (α-NAA) بر خصوصیات کمی و کیفی گل رز رقم ایلونا، آزمایشی به صورت فاکتوریل با سه فاکتور شامل منبع کودی از سه نوع (کلرور کلسیم، نیترات کلسیم و کلات کلسیم )، غلظت کلسیم با سه سطح (صفر، 0/3 و 0/6 گرم در لیتر) و غلظت آلفا نفتالین استیک اسید با دو سطح (صفر و 9 میلی گرم در لیتر ) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در محلات اجرا گردیدنتایج نشان داد که اثر متقابل مصرف کلسیم با غلظت 0/3 گرم در لیتر از منبع نیترات کلسیم به همراه آلفا نفتالین استیک اسید موجب افزایش معنی دار (α=%5) عمر پس از برداشت گل رز در مقایسه با شاهد به میزان 4/60روز (معادل 40 درصد) شد. اثر متقابل استفاده از نفتالین استیک اسید و کلسیم به میزان 0/3 گرم در لیتر صرفنظر از منبع کلسیم باعث افزایش معنی دار کلسیم برگ (α=%5) شد. اثر متقابل استفاده از منبع کودی نیترات کلسیم و غلظت 0/3 گرم در لیتر کلسیم باعث گردید که غلظت نیتروژن،منیزیم و بر برگ افزایش یابد هر چند که از نظر آماری معنی دار نبود . با توجه به موارد بالا مصرف کلسیم از منبع کودی نیترات کلسیم با غلظت 0/3 گرم در لیتر کلسیم همراه با آلفانفتالین استیک اسید به میزان 9 میلی گرم در لیتر در شرایط گلخانه ای توصیه می گردد