سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن شفیعی نیک آبادی – استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه سمنان، سمنان
بنفشه میرشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه سمنان، سمنان
نسیم عطائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده:

در جهان صنعتی امروز زنجیره تامین تبدیل به مفهومی بنیادی شده است و پژوهش پیرامون موضوعات مرتبط با ارتقای کاربرد آن ضروری به نظر میرسد. ازطرفی با توجه به اهمیت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در صنعت هر کشور، توجه به این حوزه دارای اهمیت است. در همین راستا، هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت امنیت اطلاعات بر یکپارچگی زنجیره تامین شرکتهای کوچک و متوسط بوده است. تحقیق پیشرو از باب نتایج، تحقیق کاربردی بوده و از منظر متغیر شامل متغیرهای کیفی و در دسته تحقیقات توصیفی میباشد. پس از بررسی ادبیات با کمک سامانه برنامه ریزی منابع سازمان، به تعیین عوامل مدیریت امنیت و یکپارچگی فرآیندهای سازمانی توسط تکنیک تحلیل عاملی پرداختهشده است. فرضیه اصلی تحقیق این بوده است که پیادهسازی مدیریت امنیت اطلاعات رابطه مثبت و معناداری با یکپارچگی فرآیندهای زنجیره تامین شرکتهای کوچک و متوسط دارد و حول همین محتوا، فرضیات فرعی نیز مطرح گردیدهاند. فرضیات پژوهش در یک نمونه آماری 300 نفره از مدیران بنگاههای کوچک و متوسط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. برای بررسی رد یا پذیرش فرضیات، با کمک تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون، به بررسی تاثیر مدیریت امنیت اطلاعات بر یکپارچگی فرآیندهای سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته شده است. نتایج این بررسی نمایانگر این است که تاثیر ابعاد متنوعی از مدیریت امنیت اطلاعات بر دو بعد یکپارچگی داخلی و خارجی فرآیندهای سازمانی باعث افزایش یکپارچهسازی فرآیندهای سازمانی میشود و ابعاد هماهنگی اطلاعات و دقت و صحت اطلاعات به ترتیب، مهمترین تاثیر را در یکپارچگی داخلی و خارجی فرآیندهای سازمانی میشود