سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
جبار صادق زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش بر خلاقیت مدیران سازمان آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب است. برای این منظور مدیریت دانش براساس نظریه نانوکا و تاکوچی در چهار بعد؛ اجتماعی سازی دانش، برونی سازی دانش، پیوند و اتصال برقرار کردن دانش و درونی سازی دانش، بر خلاقیت تعریف گردیده و در این راستا یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر دبیران دبیرستانهای سازمان آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب میباشند که تعداد آنها 355 نفر است که با استفاده از رابطه کوکران حجم نمونه 185 نفر برآورد گردید ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه میباشد که پس از سنجش روایی و پایایی آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از پرسشنامههای جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیههای تحقیق، آزمون رگرسیون دو متغیره مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که رابطه معنی داری بین ابعاد اجتماعی سازی و برونی سازی دانش با خلاقیت دبیران آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب وجود دارد، اما رابطه معنی داری بین ابعاد؛ پیوند و اتصال برقرار کردن دانش و درونی سازی دانش با خلاقیت وجود ندارد