سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فتانه پرهیزکارخاجانی – دانشجویکارشناسی ارشد زراعت
رضا امیری – استادیار دانشگاه تهران
حمید ایراننژاد – استاد دانشگاه تهران
حسین اورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاس بر خصوصیات مورفولوژیک کتان روغنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1388 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به اجرا در آمد. فاکتورهای مورد بررسی، سطوح مختلف نیتروژن شامل سه سطح ( 30 و60 و 90 کیلوگرم در هکتارنیتروژن خالص )، سطوح مختلف فسفر شامل سه سطح ( 40 و 80 و 120 کیلوگرم در هکتارفسفر خالص ) و سطوح مختلف پتاسیم شامل سه سطح ( 40و80 و 120 کیلوگرم در هکتار پتاس خالص ) بود. صفت های مورد مطالعه در این آزمایش شامل تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول، تعداد شاخه فرعی، وزن هزار دانه، ارتفاع گیاه، بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات اصلی سطوح مختلف کود نیتروژن، فسفر و پتاس و برهمکنش نیتروژن×فسفر بر تعداد کپسول تعداد شاخه فرعی و اثرات اصلی سطوح مختلف کود نیتروژن بر ارتفاع گیاه و اثرات اصلی سطوح مختلف کود فسفر بر وزن هزار دانه از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را نشان دادند نتایج مقایسه میانگین ها براساس آزمونLSD نشان داد که بالاترین تعداد کپسول و تعداد شاخه فرعی با کاربرد 90 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و 120 کیلوگرم در هکتار کود فسفر حاصل شد. بالاترین وزن هزار دانه 4/90 گرم) با مصرف 120 کیلوگرم در هکتار فسفر بدست آمد. بالاترین تعداد دانه در کپسول با مصرف 30 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و 40 کیلوگرم در هکتارکود فسفر بدست آمد