سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهنا ملاولی – دانشیار کارشناس ارشد باغبانی گرایش سبزیکار
صاحبعلی بلندنظر – استادیار گروه باغبانی
سیدجلال طباطبایی – گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از شاخصهای مهم کیفیت پیاز خوراکی میزان تندی است که ناشی از مواد فرار گوگردی است و پیش ساز آنها اسیدهای امینه می باشند به منظور مطالعه تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و گوگرد برروی تندی پیاز خوراکی رقم قرمز آذر شهر، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی بصورت فاکتوریل اجرا گردید. بدینمنظور از سه سطح گوگرد از منبع سولفات پتاسیم 0، 30 و 60 میلیگرم در کیلوگر خاک و چهار سطح نیتروژن از منبع نیترات آمونیوم 50، 100 ، 150 و 200 میلی گرم در کیلوگرم خاک استفاده شد. پیازها بعد از رسیدگی کامل برداشت و برای ارزیابی میزان تندی، غلظت پیروات در آنها که در اثر تجزیه آنزیمی پیش سازهای مواد ایجاد کننده طعم در پیاز حاصل می شود اندازه گیری شد. نتایج بدست امده نشان داد که کاربرد گوگرد و نیتروژن بطور معنی داری میزان پیروات حاصل از تجزیه آنزیمی را تحت تاثیر قرار میدهد.