سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک علی نژاد – پژوهشکده نیمه هادیها، پژوهشگاه مواد و انرژی، تهران، گروه مهندسی مو
شبنم باطبی – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف،تهران
علی حبیب اله زاده – گروه مهندسی مواد ،دانشگاه سمنان
سامی کرمانی – گروه مهندسی مواد ،دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله اثر افزودن مقادیر مختلف CdCl 2 بر خواص ترموالکتریکی نیمرسانای نوع n با پایه بیسموت تلوراید بررسی شده است . نمونه های مورد بررسی به روش رشد کریستال در حالت ذوب ناحیه ای تهیه شده اند . رشد دانه ها در جهت ارجح انتقال گرما به وضوح قابل مشاهده است . نتایج اندزه گیری ها حاکی از آن است که افزوده کادمیم کلراید به طور کلی موجب بهبود خواص ترموالکتریکی نیمرسانای نوع n میشود . با افزایش درصد وزنی CdCl 2 اضافه شده به ترکیب ،ضریب سیبک کاهش و رسانش الکتریکی افزایش پیدا می کند . یافته های این تحقیق نشان داد افزایش مقادیر بیشتر از 0,1 درصد وزنی، کادمیوم کلراید ،موجب کاهش درمقدار رسانش الکتریکی و در نتیجه کاهش ضریب بهره شده است .