سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احمدعلی خائف الهی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهدی معمارپور – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
پیمان متقی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و اندیشه دانشجوی دکتری مدیریت

چکیده:

ممیزی مدیریت منابع انسانی بطور هدفمند نشان میدهد که عملکردمدیریت منابع انسانی تا چه حد درجهت بهبود هزینه اثربخشی عمل می کند نتایج ممیزی برای مدیریت درباره میزان مشارکت مدیریت منابع انسانی در تحقق اهداف استراتژیک سازمان بازخورد فراهم می کند دراین مقاله که با استفاده از اطلاعاتحاصل از توزیع پرسشنامه و جمع وری مستندات انجام شده است به بررسی تفاوت میزان سوداوری سازمان قبل و بعد از ممیزی مدیریت منابع انسانی در صنعت سیمان ایران و بصورت موردی درکارخانه سیمان آبیک پرداخته شده است نتایج این تحقیق نشان داد که میزان سوداوری پس از اجرای ممیزی نسبت به قبل از آن بهبود یافته است همچنین مشخص شد که میزان شاخص بهبود احساس امنیت شغلی از سوی پرسنل پس از ممیزی کاهش پیدا کرده است که در انتها به بررسی دلایل افت این شاخص و راهکارهای ارتقای ان پرداخته شده است.