سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خدیجه شریف نیا – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده علوم – بخش زیست شناسی تهران
مریم شمس لاهیجانی – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده علوم – بخش زیست شناسی تهران
حسن رجبی – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده علوم – بخش زیست شناسی تهران

چکیده:

با توجه به رشد جنین جوجه در دو مرحله ( قبل از تخمگذاری و پس از تخمگذاری ) و وقفه کوتاهی که بین این دو مرحله وجود دارد، جنین جوجه به عنوان نمونه خوبی برای بررسی اثر میدانهای الکترومغناطیسی بر سلول زنده ( فعال و غیر فعال ) معرفی میشود . اثرات میدانهایمغناطیسی متغیر ۵۰) هرتز با شدت های ۷/۵-+۰/۱۵ و ۶/۸ ± /.۱۵ میلی تسلا ) بر جنین جوجه طی دو مرحله ،قبل از انکویاسیون و همزمان با شروع دوره رشد پس از تخمگذاری ،مورد مطالعه قرار گرفت . تخم مرغها به چهار گروه تقسیم شدند : گروه اول،گروه تجربی A تخم مرغهایی که در ۲۴ ساعت اول انکوباسیون در معرض میدان قرار داشتند،گروه دوم،گروه تجربی B ،نمونه هایی که به مدت ۲۴ ساعت قبل از انکوباسیون در معرض میدان قرار گرفته بودند،گروههای سوم چهارم به ترتیب گروه شم و کنترل در نظر گرفته شدند . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میدانهای مغناطیسی باعث افزایش ناهنجاری و مرگ و میر در گروههای تجربی می شود . که این افزایش فقط درگروه B با شدت ۷/۵ ± ۰/۱۵ میلی تسلا در مقایسه با گروه کنترل و شم معنی دار بود