سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم صادقی – گروه فیزیک، دانشگاه یاسوج ، یاسوج
سولماز موسوی – گروه فیزیک، دانشگاه یاسوج ، یاسوج

چکیده:

انرژی بستگی ناخالصی در سیم کوانتومی مستطیلی تحت تاثیر میدان الکتریکی بررسی شده است . در این محاسبات ارتفاع سد پتانسیل محدود و از روش المان های محدود و تقریب جرم קֵ موثر استفاده گردیده است . انرژی بستگی ناخالصی بر حسب ابعاد سیم کوانتومی، میدان الکتریکی و موقعیت ناخالصی محاسبه و ترسیم گردیده اند . همچنین نشان داده شده است که با اعمال میدان الکتریکی تبهگنی ترازهای انرژی برطرف می گردد . نتایج بدست آمده در توافق خوبی با روش های قبلی می باشد .