سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود اسکندری تربقان –
حسین حاتم زاده –

چکیده:

کلزا یکی از مهمترین گیاهان روغنی است که نقش عمدهای در تأمین روغن خوراکی انسان دارد . به منظور تعیین بهترین رقم و میزان بذر کلزا و خردل در شرایط دیم خراسان شمالی این آزمایش در سالهای 87-85 به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی د ر4تکرار به مدت دو سال با دو فاکتور اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل سه رقم کلزا و خردل روغنی(Bard و 1 Jewel ،Hyola 401 میزان بذر در پنج سطح 2 ، 3/5 و 5 و 6/5 و 8 کیلوگرم دره کتار بود نتایج تجزیه مرکب داده های دو ساله آزمایش نشان داد که اثر رقم بر کلیه صفات و اثر میزان بذر بر عملکرد دانه در سطح 5% و بر صفات تعداد روز تا رسیدن، تعداد روز تا شروع گلدهی و درصد سبز شدن و استقرار بوته در سطح1% معنی دار بود . اثرمتقابل رقم و میزان بذر تنها بر صفت درصد سبز شدن و استقرار بوته معنی دار بود. مقایسه میانگین عملکرد دانه ارقام نشان داد که رقم خردل روغنی باردوان با عملکرد دانه614کیلوگرم در هکتار از ارقام هایولا 401 و جول (بترتیب با 536 و 501 کیلوگرم در هکتار) برتر بود. با توجه به نتایج دادههای دو سالهی آزمایش و شرایط خاص آب و هوایی منطقه، میز ان بذر6/5کیلو گرم در هکتار و رقم زودرس بارد وان برای دیمزارهای استان خراسان پیشنهاد میگردد