سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قادر نقوی مرادخانلو – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربی
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سعید مینایی – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تاثیر میزان سنگین کننده و سرعت بر بازده کششی و نیروی مالبندی تراکتور ITM285 در حین عملیات شخم زنی با گاوآهن، مورد بررسی قرار گرفت. عملیات شخم در محدوده ۴/۵تا۸/۵ کیلومتر بر ساعت در دند ههای چهار سنگین و سه سنگین (دور موتور۲۰۰۰rpm برای انجام آزمایشات انتخاب شدند. میزان سنگین کننده ها بر محور عقب تراکتور در ۹ سطح و سرعت در دو سطح در یک طرح فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی برای بررسی این آزمایشات استفاده شد. آزمایشات بصورت تست دو تراکتوری انجام گردید و نیروی مالبندی بین دو تراکتور توسط نیروسنج Loadcel) اندازه گیری گردید و با محاسبه بکسوات، نیروی مالبندی و مقاومت غلتشی تراکتور بازده کششی تراکتور محاسبه گردید.نتایج این تحقیق نشان داد که سرعت و سنگین کننده تاثیر معنی داری روی بازده کششی تراکتور ITM285 در سطح ۱% دارد. سنگین کننده روی نیروی مالبندی در سطح ۵% معنی دار شد ولی سرعت روی نیروی مالبندی تاثیر معنی داری نداشته است. بطوریکه با افزایش ۱۱۵۰ کیلوگرم سنگین کننده روی محور عقب تراکتور، نیروی مالبندی ۳۶/۳% و بازده کششی ۴۰/۱% افزایش داشته است.