سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جلال گل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی
سعید رضایی زارچی – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تفت
محمد افخمی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی
نجمه کفاش فرخد – دانشجوی کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی

چکیده:

نانوذرات اکسید اهن به عنوان عنصر ایجاد کننده ی تضاد در MRI و همچنین گرما درمانی سلولهای سرطانی استفاده های گسترده ای دارند با این وجود اثرات این نانو ذرات روی سلامتی انسان به طور کامل بررسی نشده است دراین تحقیق اثرات نانوذرات اکسید اهن روی هورمونهای تیروئیدی TSH,T4,T3 در موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار مورد بررسی قرا رگرفت. موشها در سه گروه تجربی روزانه و به مدت ۱۵ روز نانوذرات اکسید اهن را با غلظتهای ۱۵۰mg/kg50mg/kg 20mg/kg که در یک میلی لیتر آب مقطر حل شده بود توسط لوله ی گاواژ دریافت کردند گروه کنترل نیز روزانه یک میلی لیتر مقدار اب مقطر دریافت کرد غلظت سرمی هورمون T3 در گروه های تجربی و کنترل تغییر معنی داری نشان نداد غلظت سرمی هورمون T4 در گروه تجربی دریافت کننده دوز حداکثر نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری رانشان داد همچنین غلظت برمی هورمون TSH در گروههای دریافت کننده ی دوزهای متوسط و حداکثر نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان میدهد.