سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی بروغنی – دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی
جلیل وهابی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
سیدجواد احمدی – استادیار علوم و فنون هستهای
سیدخلاق میرنیا – دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرسایش خاک و پدیده سیل خیزی از جمله مشکلات عدیدهای است که اکثر حوزههای آبخیز را متاثر ساخته است لذا کنترل این پدیدههای مخرب مستلزم کاهش رواناب و کنترل فرسایش میباشد. به واسطه گسترش تکنولوژیهای نوین همچون فناوری نانو در دستیابی به اهداف مذکور اجتناب ناپذیر میباشد. نانو تکنولوژی یکی از مدرنترین فناوریهای موجود است که به علت پتانسیل بالا و خصوصیات منحصر به فرد آن در تمام زمینههای علوم و تحقیقات از جمله منابع طبیعی و حفاظت خاک کاربرد دارد. در این تحقیق به بررسی تاثیر مقادیر مختلف نانوزئولیت 0، 0/2 ، 0/4 ، 0/6 گرم بر مترمربع) بر روی مقدار فرسایش خاک و رواناب در شیب 14 درجه با استفاده از باران سازFEL3در آزمایشگاه پرداخته شد. آزمایشات در خاک با بافت مارنی و در پلات با طول 1 متر ، عرض 0/5متر و ارتفاع 40 سانتیمتر انجام گردید. در هر آزمایش 30 سانتیمتر ارتفاع پلات به عنوان زهکش و 10 سانتیمتر بالایی آن را خاک با بافت مورد نظر پر میشد. ماده نانوزئولیت به سطح خاک اضافه شد. سپس نمونهها به مدت 30 دقیقه تحت بارش 90 میلیمتر در ساعت قرار داده شد