سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه سلطانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و
کامران رهنما – دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدجواد صانعی – مربی گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

بیماری پوسیدگی سفید ساقه کلزا با عاملSclerotinia sclerotiorum یکی از مخرب ترین بیماری های کلزا در اغلب نواحی جهان می باشد. این پاتوژن بصورت اسکلروت در خاک و بقایای گیاهی زنده می ماند. در این بررسی از سه ایزوله S. sclerotiorum (SS1 SS2, SS3 برای بررسی های آزمایشگاهی استفاده شد. دز های مورد بررسی 10 ، 30 ، 60 و 100 و 130ppm از نانوسید بود پس از کشت قارچ ها در محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار حاوی نانوسید، رشد کلنی بصورت روزانه اندازه گیری شد . درصد بازدارندگی از رشد در روز سوم محاسبه شد. آنالیز داده ها نشان داد که نانوسید باعث بازدارندگی از رشد اسکلروتینیا می شود. ایزوله SS1 بیشترین حساسیت را به نانوسید نشان داد بطوری که در دز PPM10 بازدارندگی از رشد نسبت به شاهد 52 % بود و از دز 30 PPM به بعد هیچ رشدی نداشتند و اسکلروتی تشکیل ندادند ایزولهSS2 دارای کمترین بازدارندگی از رشد در دز10PPM یعنی22% و بیشترین بازدارندگی در دز،130PPM 100% بود و در ایزولهSS3 کمترین بازدارندگی از رشد در دز%37 ، 10 PPM10 و بیشترین بازدارندگی از رشد در دزPPM130 96% بود درحالیکه در SS1,SS2 از دز PPM30 به بعد غلظت های نانوسید اختلاف معنی داری را در سطح 5 درصد از خود نشان ندادند. مطالعات میکروسکوپی نیز نشان داد که نانوسید باعث پیچ خوردن ودفرمه ریسه می شود.