سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی شیربند – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جانوری
سعید رضایی زارچی – عضو هیئت علمی استادیار دانشگاه پیام نور تفت
سیما نصری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
جلال گل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی

چکیده:

نانوذرات اکسید اهن به عنوان عنصر ایجاد کننده ی تضاد در MRI و همچنین گرما درمانی سلولهای سرطانی استفاده های گسترده ای دارند با این وجود اثرات این نانو ذرات روی سلامتی انسان به طور کامل بررسی نشده است دراین تحقیق اثرات نانوذرات اکسید اهن روی بافت کبد و انزیمهای کبدی AST. ALTALP در موش صحرایی نر بالغ از نژاد وستار مورد بررسی قرار گرفت. موشها در سه گروه تجربی، روزانه و به مدت ۱۵ روز نانوذرات اکسید اهن را با غظتهای ۲۰ و ۵۰ و ۱۵۰ mg/kg که در یک میلی لیتر آب مقطر حل شده بود توسط لوله ی گاواژ دریافت کردند گروه کنترل نیز روزانه یک میلی لیتر مقدار اب مقطر دریافت کرد غلظت سرمی انزیمهای ALT,ALP درگروههای دریافت کنده دوز حداقل و متوسط نسبت به گروه کنترل تغییر معنی داری نشان داد اما غلظت سرمی ALT,ALP در گروه دریافت کننده ی دوز حداکثر نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان داد. همچنین غلظت سرمی انزیم AST در گروه های دریافت کننده ی دوز متوسط و حداکثر نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان داد.