سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا حمزه پور – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی مسئول مکاتبات
احمد توبه – دانشیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق ارد بیلی
سعید جمال پور – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
محمدتقی آل ابراهیم – استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

جهت ارزیابی تاثیر نانو کود بیولوژیک (بیوزر) در مقایسه با کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر بر روی ریخت شناسی، عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا بررسی و آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار در سال زراعی 1392 در مزرعه شخصی واقع در منطقه سراب – دوزدوزان اجرا شد. تیمارها شامل سطوح کودی 180 و200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و فسفر خالص، نانو کود به صورت محلول در آب 3 کیلوگرم در هکتار و بذرمال 2 کیلوگرم در هکتار، که نانو کودها و کودهای شیمیایی به صورت مجزا و در ترکیب با یکدیگر بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر سطوح کودی بر عملکرد تک بوته، ، عملکرد کل و قابل فروش در هکتار، ارتفاع بوته، قطر ساقه، معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین مقادیر مربوط به صفات مذکور در تیمارهایی که نانو کود و کودهای شیمیایی درتمام ترکیب ها با هم استفاده شده بودند اختلاف معنی داری دارند. نانو کود بیولوژیکی (بیوزر) در ترکیب با کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر باعث بهبود ویژگی های کمی و کیفی سیب زمینی با کاهش مصرف کودهای شیمیایی شد.