سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

محمد نمازی – استاد حسابداری دانشگاه شیراز
حمیدرضا رضایی – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران م یباشد. برای تحقق این هدف از چهار مدل پایداری سود، ارزش پیش بینی کنندگی سود، صادقانه گزارشنمودن سود و به موقع گزارش نمودن سود، برای ارزیابی کیفیت سود شرکت ها استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سا لهای 1379 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت است. برای انجام این پژوهش، چهارفرضیه اصلی طراحی شد که تاثیر نرخ تورم را بر معیارهای ارزیابی کیفیت سود شرک تها در طی دوره مورد نظر بررسی م ینماید. بنابراین، برای آزمون فرضی ههای پژوهش روش آماری داده های ترکیبی بکار گرفته شدهاست.نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن دارد که نرخ تورم در هیچ کدام از معیارهای انتخاب شده کیفیت سود در سطح کل صنایع تاثیر معناداری نداشت، اما با بررسی آن در سطح هر صنعت مشاهده کردیم که در برخیصنایع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سود و نرخ تورم وجود دارد. در گروه صنایع خودرو و ماشین آلاتنرخ تورم با پایداری سود رابطه مثبت و معنادار، در گروه صنایع کانی و معدنی نرخ تورم با صادقانه گزارش نمودن سود رابطه منفی و معنادار و در صنایع فلزی و سایر صنایع نرخ تورم با به موقع گزارش نمودن سود رابطه منفی و معنادار دارد. علاوه بر آن هیچ رابطه معناداری بین ارزش پیش بینی کنندگی سود و نرخ تورم در شش صنعت مورد مطاله مشاهده نشد.