سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد نجف پور – مرکز تحقیقات ابررسانایی و خواص مغناطیسی مواد (Sc.R.C) ، گروه فیزیک دانشگاه ا
حسن صدقی – مرکز تحقیقات ابررسانایی و خواص مغناطیسی مواد (Sc.R.C) ، گروه فیزیک دانشگاه ا

چکیده:

تاثیر افزودن ن قره بر خواص الکتریکی و الگوی پراش اشعه ایکس روی ابررسانای Bi-2223 مورد بررسی قرار گرفت . نشان دادیم کـه افـزایش نـسبت درصـد اثر گذاشته است . بهینه درصد وزنی از نقره ، بطوریکه تاثیر R-T که با روش اندرکنش حالت جامد تهیه شده بود، روی منحنی Bi-2223 در Ag وزنی مختلف عمده روی ساختار کریستالی Bi-2223 نگذارد، 10% به دست آمد . با الگوی پراش اشعه ایکس درصدهای وزنی مختلف از 5 تـا 30 درصـد مطالعـه گردیـد . نتایج به دست آمده نشان میدهد که با افزایش مقدار Ag ، مقاومت حالت نرمال نمونه ها کاهش می یابد .