سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هاجر بحری – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، شهرکرد
سیدمحمد غفاری خلف محمدی – کارشناس ارشد معماری مدرس موسسه آموزش عالی مهر اروند
احمدرضا کرمیان بلداجی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، شهرکرد

چکیده:

در را ستای صرفه جویی در م صرف انرژی و توجه به م سائل زی ست محیطی به کاربردن رو شهایی که درطرح های معماری محدودیت ایجاد نکند و جنبه زیبایی طرح را تحت تاثیر قرار ندهد از اهمیت زیادی برخوردار است.از آنجایی که نمای ساختمان مرز مشترک فضای خارج وداخل است نقش موثری درمصرف انرژی دارد. نماهای دو پوسته راهکاریست که در عین داشتن نکات مثبت صرفه جویی در مصرف انرژی و تعدیل در کاربرد سیستم های تهویه مطبوع جنبه های زیبایی شنا سی طرح معماری را نیز حفظ می کند. در نماهای دو پو سته نمای ساختمان فقط یک تزیین صرف نیست، بلکه با ویژگی های منحصربفرد خود نشانگر جزیی از معماری کارآمد وموثر در ارتباط با کاربرد صحیح انرژی است. استفاده از این نوع نماها در شرایط آب وهوایی متفاوت راهکارهای متفاوتی را نیز دارد که با به کاربردن آنها سبب می شود نمای ساختمان در اقلیم های مختلف پا سخگوی نیازهای اقلیمی آن منطقه با شد. برای کاهش بار سرمای شی ساختمان به ویژه در اقلیم های گرم ،ا س تفاده از تجهیزاتی که بتواند از تابش زیاد خورشید جلوگیری کند و نقش موثری در ایجاد تهویه طبیعی داشته باشد بسیار اهمیت دارد. در طی سالها نماهای دو پوسته به فن آوری های برای سایه اندا زی و محافظت در برابر آفتاب، آتش وایجاد تهویه طبیعی مجهز شده اند. در این مقاله به بررسی نمای دو پوسته و سایر تجهیزات و سایه اندازهایی که سبب کاهش بار سرمایشی ساختمان به ویژه در اقلیم های گرم می گردد، پرداخته می شود. شوویوه تحقیژ وپژوهش براساس روش توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات وداده ها براساس روش کتابخانه ای صورت گرفته است.