سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

علی شفیعی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی
بهرام سحابی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI یکی از بهترین روشهای مطرح درزمینه ی تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری است به کارگیری این نوع سرمایه گذاری به جز تامین مالی اهداف دیگریچون ارتقا فناوری توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقا کیفی نیرویکار داخلی توسعه بازارهای صادراتی افزایشاستاندارد تولید داخلی افزایش رشد اقتصاد و بهبود رفاه مردم حرکت به سوی اقتصاد بازار نیز دنبال می کند هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI درایران طی دوره زمانی 1386-1360 و تعیین استراتژی های لازم به منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز می ب اشد بنابراین ابتدا شاخص تا اطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان پذیری نرخ ارز واقعی را از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیونی تعمیم یافته GARCH محاسبه میگردد و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته می شود آنگاه به منظور بدست اوردن رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و FDI از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی ARDL با معیار تعیین شوارز بیزین استفاده می شود نتایج تحقیق نشان میدهد هم در رابطه تعادلی کوتاه مدت و هم د ررابطه تعادلی بلندمدت نوسانات نرخ ارز برجذب FDI بی تاثیر می باشد.