سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نگار باقری – دانشجوی کارشناسی رشته گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
سیدجواد صانعی – مربی، عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سیداسماعیل رضوی – مربی، عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر جدایههای Macrophomina phaseolina بر کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ذغالی توسط Trichoderma aureoviridae و Trichoderma harzianum اثر آنتاگونیستهای مذکور بر جدایههای بیمارگر از گیاهان سویا و زیتون با ابعاد اسکلروت و بیماریزایی مختلف در شرایط آزمایشگاهی مطالعه شد. برای این منظور پدیدهی هیپرپارازیتیسم، قدرت کلنیزاسیون، اثر بازدارندگی ترشحات مایع و ترشحات فرار دو گون-ه ی تریکودرما بررسی گردید. نتایج آزمایش نشان داد که ریسههای آنتاگونیست قادرند روی ریسههای کلیه جدایههای انگل مستقر شوند و موجب از بین رفتن آنها گردند. ترشحات مایع آنتاگونیست نیز اثر بازدارندگی شدیدی روی رشد ریسه ای جدایه های انگل داشت p=0.01 تاثیر منفی دو گونه تریکودرما بر جدایه های انگل متفاوت استp=0.01 در جدایه هایی از انگل با اسکلروت کوچکتر (از سویا و زیتونp=0.01 گونهT.harzinuum تاثیر منفی بیشتری روی کلنی قارچ گذاشت ولی در جدایه هایی از انگل با اسکلروت بزرگتر (از سویا و زیتون T. aureoviridae تاثیر منفی بیشتری داشت .(p=0.01 به طور کلی جدایه هایی با اسکلروت های کوچکتر انگل، بیشتر تحت تاثیر دو گونه ی آنتاگونیست قرار گرفتند. این نتایج بیانگر تاثیر قابلتوجه همکنش دوگونهی تریکودرمای مورد بررسی بر جدایههای مختلف ماکروفومینا میباشد. تاثیربرهمکنشهای مربوطه در شرایط گلخانه و مزرعهای در حال بررسی است