سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد قنادان – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهینشهر، اصفهان، ایران
حمید هراتی زاده – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهینشهر، اصفهان، ایران، گروه فی
محمدحسن یوسفی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهینشهر، اصفهان، ایران
پراولاف هولتز – انستیتوی فیزیک و تکنولوژی سنجش دانشگاه لینشوپینگ، لینشوپینگ، سوئد

چکیده:

در این گزارش تاثیر تغییرات ساختار ی بر خواص اپتیکی نانوساختارهای InGaNAs ، با استفاده از طیف فتولومینسانس در دماهای پایین مورد بررسـی قـرار گرفتـهاست . مکانیسم بازترکیب نوری درنانوس اختارها در دماهای پایین اکسیتونی مقید می باشد که با طیف فوتولومینساس این نمونـه هـا مطابقـت دارد . همچنـین در مـورد چاههای کوانتومی چ ندگانه، افزایش بازده نوری و پهن ش دگی طیف فوتولومینسانس نسبت به نمونه تک لایه و چاه کوانتومی یگانه، مورد بررسی قرار گرفته است کـه مستقیماَ به افزایش تعداد چاهها و وجود افت و خیزهای آماری در فصل مشترک چاهها برمی گردد . همچنین تأثیر افزایش ایندیم بر شیفت قرمز انرژی کاملاً مـشهود میباشد . با استفاده از افزایش مقدار ایندیم و چاه کوانتومی چندگانه می توانیم به طول موجهای منطقه IR با بازده نوری بالا رسیم .