سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام فخیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
نقی شعبانیان – دانشیار دانشیار دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

درخت اقاقیای چتری یکی از پر کاربردترین گونه های درختی جهت کاشت در پارکهای جنگلی و شهری، همچنین جهت کنترل فرسایش خاک می باشد. این درخت با استفاده از عملیات پیوندزنی اقاقیای چتری (Robinia pseudoacacia Var Umbraculifera) بر روی اقاقیای معمولی (Robinia pseudoacacia) بدست می آید. در این پژوهش تاثیر نوع پیوند در دو سطح {تی (T) و تی معکوس (?)}، قطر پایه در سه سطح (1-5/0، 5/1-1 و 5/2-5/1 سانتی متر) و ارتفاع محل پیوند در سه سطح (20، 40 و 60 سانتی- متر) بر غلظت عناصر معدنی (نیتروژن، فسفر، کلروفیل a، b و مجموع آنها و اسید آمینه پرولین) برگ پیوندک اقاقیای چتری، در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر مبنای طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در نهالستان گریزه شهرستان سنندج مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج پایه با قطرهای مختلف تاثیر معنی داری بر میزان کلروفیل برگ پیوندک داشت. در مورد اسید آمینه پرولین برگ پیوندک نوع پیوند و ارتفاع محل پیوند تاثیر معنی داری داشت. اما میزان نیتروژن و فسفر برگ تحت تاثیر نوع پیوند و پایه قرار نگرفت.