سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا گودرزی – دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
گودرز احمدوند – دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمود اثنی عشری – دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم کاشت روی رشد، عملکرد و مقدار اسانس در برگ و کل بوته گیاه نعناع فلفلی ،(Mentha piperita L.)، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی طی دو چین و در سه تکرار اجرا گردید. این مطالعه در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از اواخر اردیبهشت تا اوایل آبان ماه سال 1387 انجام شد. نیتروژن به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح (100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار) و تراکم کاشت به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح (8، 12 و 16 بوته در متر مربع) مورد مطالعه قرار گرفتند و برخی ویژگی های رشد شامل ارتفاع گیاه، سطح برگ و تعداد گره و برگ و نیز عملکرد تر و خشک به علاوه میزان اسانس در برگ و بوته طی دو چین مورد ارزیابی واقع شدند. نتایج نشان داد که نیتروژن تاثیر معنی داری (p<0/01) بر تمام پارامترهای اندازه گیری شده داشت، به طوری که بیشترین مقدار آنها در چین اول از تیمار 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و در چین دوم از تیمار 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد. تراکم کاشت نیز در چین اول تاثیر معنی داری (p<0/01) بر ارتفاع ساقه، تعداد گره در ساقه و میزان اسانس در برگ داشت، به طوری که بیشترین ارتفاع ساقه اصلی در تراکم 16 بوته و بیشترین تعداد گره درساقه اصلی و میزان اسانس در برگ در تیمار 8 بوته در متر مربع حاصل شد.