سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید مدنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
احمدرضا گلپرور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حسن آقاجانی – کارشناس ارشد معاونت تولیدات گیاهی
محمدرضا نادری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

به منظور بررسی اثر نیتروژن پایه در تولید کلزای پائیزه و تاثیر آن بر تحمل سرما در شش رقم کلزای پائیزه با نام های Talaye,Licord,Regent.Cobra,Okapi,SLM046 و همچنین تعیین میزان تاثیر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد کمی و کیفی هر یک از ارقام فوق در رابطه با مصرف مقادیر مختلف کود نیتروژن پایه این آزمایش در کرج انجام شد. کود اوره درسه سطح 50 و 100 و 150 کیلوگرم در هکتار در قالب طرح فاکتوریل با پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت. هر تکرار شامل 18 کرت آزمایشی به مساحت 12/5 مترمربع و هر کرت شامل 8 خط کاشت یا 4 پشته با عرض 60 سانتیمتر به طول 5 متر بود. که بین کرت های مجاور در هر تکرار1/25 متر فاصله در نظر گرفته شد تا از انتقال عرضی نیتروژن به این ترتیب در میان کرت ها جلوگیری شود. همچنین برای جلوگیری از تداخل آب آبیاری کرت ها، بین تکرارها 5 متر فاصله در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که مصرف کود اوره به عنوان منبع تامین نیتروژن در زمان کاشت تحت عنوان کود پایه بر عملکرد نهایی دانه تاثیر معنی داری از خود نشان نداد، بلکه افزایش بیش از اندازه عرضه پائیزه نیتروژن پایه، نوعی روند کاهشی در میزان عملکرد را نیز ممکن است به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر مصرف نیتروژن پایه هرچند ممکن است باعث افزایش رشد سبزینگی و پوشش سبز گیاه شود ولی به ندرت موجب افزایش عملکرد می گردددر این آزمایش برتری نسبی عملکرد دانه مربوط به ارقام 046 Orient ,SLM می باشد که با میانگین3/9 تن درهکتار به میزان 15 % نسبت به میانگین کل عملکرد در آزمایش افزایش نسبی داشت و تغییراتی که درمقادیر استفاده از کود پایه درمرحله کاشت در کرت های آزمایشی بوجود آمده درمراحل رشد بعدی و در بهار همزمان با رشد مجدد رشد و نمو محصول و درنهایت عملکرد دانه را به ثبات اولیه رسانیده است