سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جواد حیدرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی / بازرگانی بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ، گروه بازرگانی بین الملل، ملایر، ایران (مسئول)
محمدرضا دارایی – دکترای مدیریت ، استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پاداش غیرنقدی بر عملکرد کارکنان امور مالیاتی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی ازنوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان امور مالیاتی همدان مشتمل بر 350 بوده است. با استفاده از روشنمونهگیری تصادفی ساده و فرمول حجم نمونه کوکران حجم نمونه 183 نفر انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامههای استاندارد عملکرد شغلی پاترسون ( 1389 ) و انگیزش شغلی باباصفری و پاداش غیرنقدی هنمن ( 2007 ) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی و پایایی آن ها نیز بر اساس روش آلفای کرونباخ به ترتیب با مقدار 0/91، 0/91 و 0/90 محاسبه گردیده است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که پاداش غیرنقدی بر عملکرد کارکنان موثر است. همچنین پاداش های پاداش های فردی – تبادلی، فردی – رابطه ای، گروهی – تبادلی و گروهی– رابطه ای بر انگیزش کاری و عملکرد شغلی کارکنان موثر هستند.