سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میر حسین موسوی – دکتری اقتصاد – دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهراء
پرویز محمدزاده – دکتری اقتصاد – دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
عبدالرضا رضایی ارجرودی – کارشناس ارشد راه و ترابری – پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

چکیده:

با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، بخش حمل و نقل دریایی همانند سایر بخش ها در طول دهه های اخیر از سیاست های حمایتی دولت برخوردار بوده است. ولی بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها برخی از سیاست های حمایتی دولت از فعالیت های اقتصادی برداشته شده است لذا این امر منجر به تغییر ساختار هزینه ای این بخش شده و چنانچه به درستی مدیریت نشود منجر به عدم کارایی این بخش می شود. در این راستا، هدف مقاله حاضر بررسی اثرات اقتصادی این قانون بر بخش حمل و نقل دریایی است تا از این طریق اثرات احتمالی سوء سیاست مذکور شناسایی شده و در جهت مدیریت آنها راهکارهایی اندیشیده شود. لذا پس از بررسی تاثیر حذف یارانه های مستقیم و غیر مستقیم پرداختی به بخش حمل و نقل دریایی، نتایج ذیل بدست آمده است: کاهش تولید و سطح فعالیت بخش حمل و نقل دریایی به میزان4/ 2 درصد. افزایش شاخص قیمت خدمات حمل و نقل دریایی به میزان 03 / 4 درصد. . کاهش رفاه جامعه در اثر تغییر ساختار ارائه خدمات حمل و نقل دریایی به میزان 7/15 درصدکاهش درآمد خانوارهای شهری و روستایی در اثر تغییر ساختار ارائه خدمات حمل و نقل دریایی به میزان 4/13 و 95/3 درصد.