سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن سیدی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
محدعلی ابوطالبیان – استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی
جواد حمزه ای – استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی
حسین قمری – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی بذور گلرنگ در شرایط تنش شوری در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور پرایم و شوری به ترتیب در دو و هفت سطح به صورت فاکتوریل و در سه تکرار انجام شد. سطوح پرایم شامل عدم پرایم و پرایم بذر به مدت 16 ساعت در آب مقطر و در دمای 25 درجه سانتی گراد و سطوح شوری شامل 4.3 ، 6.9 ، 12.7 ، 17.4 و 20.9 و 23.5 دسی زیمنس برمتر بود. که با استفاده از کلرید سدیمNaCl) اعمال گردید. نتایج نشان داد که با افزایش تنش مولفه های جوانه زنی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و وزن تر گیاهچه کاهش یافت اما میزان این کاهش برای بذرهای پرایم شده کمتر بود. در کلیه سطوح شوری بذرهای پرایم شده نسبت به شاهد دارای سرعت جوانه زنی و وزن تر گیاهچه بیشتری بودند. همچنین، درصد جوانه زنی در بذر های پرایم شده بیشتر از شاهد بود که درصد افزایش آن در سطوح بالاتر شوری بیشتر بود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که پرایمینگ باعث بهبود مولفه های جوانه زنی گلرنگ در شرایط تنش شوری گردید و می تواند مقاومت گیاه گلرنگ را در مقابل تنش شوری در مرحله جوانه زنی افزایش دهد