سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن سیدی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
محدعلی ابوطالبیان – استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی
جواد حمزه ای – استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی
امین بوربور – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

پرایمینگ یکی از تکنیک های بهبود قوه نامیه بذر است که می تواند باعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی و افزایش دامنه جوانه زدن بذرها در شرایط محیطی تنش زا از جمله تنش خشکی شود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی بذور گلرنگ در شرایط تنش خشکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور پرایم و خشکی به ترتیب در دو و هفت سطح به صورت فاکتوریل و در سه تکرار انجام شد. سطوح پرایم شامل عدم پرایم و پرایم بذر به مدت 16 ساعت در آب مقطر و در دمای 25 درجه سانتی گراد و سطوح خشکی شامل 0 ، 2- ، 4 و 6-، 8- ، 10- ، 12- بار بود که با استفاده از پلی اتیلن گلایکول 6000 PEG6000) اعمال گردید. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی ویژگی های جوانه زنی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و وزن تر گیاهچه کاهش یافت اما میزان این کاهش برای بذرهای پرایم شده کمتر بود. در کلیه سطوح خشکی بذرهای پرایم شده نسبت به شاهد دارای سرعت جوانه زنی و وزن تر گیاهچه بیشتری بودند. همچنین، درصد جوانه زنی در بذر های پرایم شده بیشتر از بذور پرایم نشده بود که درصد افزایش آن در سطوح بالاتر خشکی بیشتر بود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که پرایم کردن باعث بهبود ویژگی های جوانه زنی گلرنگ در شرایط تنش خشکی می شود و می تواند مقاومت گیاه گلرنگ را در مقابل تنش خشکی در مرحله جوانه زنی افزایش دهد