سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی شیری – دانشجویان کارشناسی ارشد
محمود قاسم نژاد – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
مصطفی عشورنژاد – دانشجویان کارشناسی ارشد،
محمد شرافتی – دانشجویان کارشناسی ارشد،

چکیده:

اغلب محصولات باغی بسیار فسادپذیر بوده و بدون بکارگیری فنون و روش های مناسب امکان نگهداری طولانی مدت آنها وجود ندارد. در این پژوهش تاثیر پوشش طبیعی چیتوزان در حفظ کیفیت نگهداری و افزایش عمر انباری میوه های پرتقال تامسون و خونی بررسی گردید. میوه ها با غلظت های 0/1، 0/2 و 0/3 درصد چیتوزان تیمار شدند و سپس در دمای 7 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. تغییرات کاهش وزن میوه ها، میزان ویتامین C، فنل کل، TA ،TSS در طول 40 روز نگهداری میوه ها در انبار به فواصل هر 10 روز یک بار بررسی شد. کاهش وزن میوههای تیمار شده و شاهد در طی نگهداری افزایش یافت. اما کاهش وزن میوه های تیمار شده با 0/2 درصد چیتوزان آهسته از میوه های شاهد بود در پایان دوره انبارداری میوه های که با 0/2 درصد چیتوزان تیمار شدند، بیشترین میزان ویتامین C و فنل کل را نشان دادند. میزان TSS و TA میوه های تیمار شده و شاهد در پایان انبارداری اختلاف معنی داری را نشان ندادند.