سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدحسین میردهقان – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصررفسنجان ایران

چکیده:

تاثیر بسته بندی با پلاستیکهای مختلف حاصل از فناوری نانو (N34N76N27 و غلظتهای مختلفی از ژل آلوئه ورا (0، 33 ، 50 و 100% برحفظ کیفیت آریلهای انار مورد مطالعه قرارگرفت. سپس آریل ها در دمای 2±1/5درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 90±3 به مدت 18 روز انبار گردید نتایج به دست آمده نشان داد که کاهش وزن آریل ها در طول انبار داری افزایش یافت و برای شاهد در مقایسه با تیمارهای به کاررفته بیشتر بود ژل آلوئه ورا در غلظت 33% بهترین تیمار جهت حفظ کیفیت ظاهری و کنترل کاهش وزن شناخته شد. اگرچه بسته بندی با پلاستیکهای نانو مقدار کاهش وزن قسمتهای خوراکی انار را کاهش داد ولی این کاهش معنی دار نبود. افزون بر موارد ذکر شده مقدار اسید قابل تیتراسیون مواد جامد محلول، پ هاش و اسید اسکوربیک تحت تاثیر معنی داری از تیمارها قرار نگرفت.