سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا بنیانپور – دانشجوی دکتری علوم باغبانی
غلامرضا معافپوریان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمدرضا تسلیم پور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

به منظور دستیابی به رشد و نمو مطلوب و تعیین نیازهای مختلف غذایی درختان زیتون در این تحقیق مقادیر مختلف عناصر کم مصرف شامل آهن، روی و منگنز به دو روش محلول پاشی و خاکدهی در درختان زیتون ارقام زرد و بلیدی مورد آزمایش قرار گرفتند نتایج آزمایش نشان داد که در رقم بلیدی کاربرد عناصر فوق تفاوت معنی داری در خصوصیات میوه نداشت اما از لحاظ میزان روغن بهترین میزان در تیمار شماره 2 محلول پاشی روی 34/83% مشاهده گردید. در رابطه با رقم زرد بیشترین وزن میوه در تیمار اول خاکدهی Fe,Mn مشاهده شد. این در حالی است که از لحاظ درصد روغن و مقدار رطوبت تفاوت معنی داری بین تیمارها وجود نداشت.