سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباداله مویدیشهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
مجید جامی الاحمدی – اعضا هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدعلی بهدانی –
سهراب محمودی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سیستمهای خاک ورزی برروی برخی از خصوصیات گیاه گلرنگ ازمایشی بصورت کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 88-87 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد تیمارهای آزمایشی شامل سیستمهای خاک ورزی به عنوان فاکتور اصلی در دو سطح بی خاک ورزی و خاک ورزی رایج و گیاهان پوششی به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح تک کشتی تریتیکاله تک کشتی ماشک معمولی مخلوط تریتیکاله و ماشک معمولی بود نتایج به دست آمده از آزمایش نشان داد که تیمارهای مختلف گیاه پوششی و سیستمهای خاک ورزی اثر معنی داری بر صفات اندازه گیری شده طول و قطر ساقه تعداد برگ در گیاه و عملکرد داشته اند بطوریکه بلندترین و قطورترین گیاهان در تیمارهای گیاه پوششی ماشک معمولی و سیستم خاک ورزی رایج به دست آمد. همچنین بیشترین تعداد برگ دربوته در تیمارهای ذکرشده مشاهده شد با وجود این نتایج عملکرد فقط تحت تاثیر سیستمهای خاکورزی قرارگرفت و بیشترین عملکرد در تیمار بی خاک ورزی حاصل شد.